h

 
จรรยาบรรณของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย (pdf)

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา (pdf)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรในมหาิวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2552 (pdf)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ 2547 (pdf)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก
คู่มือจรรยาบรรณ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับคณะกรรมกา
แผนการดำเนินงาน
ติดต่อเรา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 หมู่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170